<Irak'i MD Vincent de Paul - AIC Madagascar
 

IZA  MOA  IZAHAY

 

Ireo mpanolon-tena an-tditra-po ny AIC eto Madagasikara  dia mamaly ny zavatra ilain’ireo olona mihoatran’ny 6000 izay izay miaritra fanaintainan’ny fahantrana, ary ny fanilikiliana mahazoa azy ireo fa indrindra ny vehivavy sy ny ankizy ary ny fianakaviana. Ny asandreo dia  mifantoka tanteraka  amin’ny fanoratana anaran’ireo zaza vao teraka, fampandehanana an-tsekoly, ny sakafo fivelomana ary ny fampianarana ireo ankizy izay tena  tsy misy azo ivalozana mihitsy, torak’izany ny fahazoana fiofanana,ny fianarana mamaky teny sy manoratra, ny fahasalamana, fanosehana arak’asa  hampidiram-bola ho an’ireo Reny izay matetika amin’izy ireny no maty vady na nisara-bady. Ny ankapoben’ireto mpahazo tombontsoa ireto dia mivelona  anatin’ny fahantrana ary tsy mba mahazo fafinaretana amin’ireo zony.Izahay dia mampirisika azy ireo amin’ny sehatrin’ny fampandrosoana ary mamela azy ireo ahaleo tena tanteraka  amin’ireo tetik’asa izay kasain’ny hatao. Tetik’asa izay manaja ny fomban-dRazany sy ny kolontsainy mba hanampy azy ireo  amin’ny famahana ny olana goavana izay sedrainy. Ireo Tetik’asan’ny AIC ireo dia misy fiantraikany mafy torak’izany amin’ny famokarana ampy an’ireo zavatra ilaina  mba ahafahanamiaina sy mahatsapa ny  fisiana eo amin’ny  fandrosoan’ny vondron’olona miara-mitoetra, indrindra eo amin’ny lafiny fiara-miasa miaraka amin’ireo avy eto an-toerana sy fandaharandraharaha iraisam-pirenena . Ohatra :

Anisan’izany ny ady atao ami’ny tsy fanjarian-tsakafo ho an’ny ankizy madinika, ny aretina azo avy amin’ny kaikitrin’ny moka sy ny tiberkilaozy, ny fandaharan’asa momban’ny vakisina ary koa ny fandaharan’asa momban’ny fampinonoan’ny Reny vao teraka ary ny fiarovana ireo arena voa-Janahary.

 

 

Unser Engagement

 • Die Verbesserung der Gesundheit
 • Der Kampf gegen die Volkskrankheiten (Malaria, Tuberkulose, AIDS)
 • Die Förderung von Bildung für alle
 • Der Kampf gegen Gewalt und die Verletzung der sozialen Rechte von Frauen
 • Die Verteidigung der allgemeinen Menschenrechte

Unsere Projekte für Frauen

Vor allem für Witwen und alleinerziehende Mütter

 • Alphabetisierung
 • Berufsausbildung
 • Gesundheitserziehung, Prävention und Hygiene
 • Werkstätten für Kunsthandwerk
 • Wohnung
 • Mikrokredit
 • Genossenschaftliche Krankenversicherung
 • Ambulanzen
 • Reisanbau
 • Ackerbau und Fischzucht

 

Unsere Motivation ist die Not der Menschen, denen wir täglich begegnen

Unsere Projekte für Kinder

Vor allem für Waisen und Straßenkinder

 • Vorschule
 • Förderung des Schulbesuchs
 • Schulspeisung
 • Kinderheim
 • Schulaufgabenhilfe
 • Ernährung für Säuglinge und Kleinkinder
 • Standesamtliche Registrierung für Kinder
 • Förderung des Schulbesuchs und Unterstützung von Kindern mit Behinderungen
 • Medizinische Versorgung, Impfungen, Gesundheitserziehung

Helfen Sie uns gemeinsam mit ihnen Projekte zu verwirklichen, die Not und Ausgrenzung überwinden!